Så blir vi bättre

S:t Jörgens förskolor, Brommagatans-, Hamiltons-, Nicandersgatans- och Vikingsbergs förskola, har flera gånger blivit granskad enligt Qualismodellen med goda resultat.

I november 2014 gjordes en ny granskning och poängen uppgick till 105 poäng av 126 möjliga vilket visar på att förskolorna än en gång uppvisar en hög kvalitet i sin verksamhet. Förskolorna har granskats som en enhet.

Den senaste granskningsrapporten (2014) slår fast att ”detta är förskolornas tredje granskning enligt Qualis kvalitetssäkringssystem och den mycket väl fungerande verksamheten gör att förskolorna når 105 poäng totalt och lägst steg 3 inom samtliga kvalitetsområden. Förskolan blir därför fortsatt certifierad med mycket god marginal”. Qualis lyfter fram Barns delaktighet i lärprocessen, Trygghet och trivsel, Kompetens, Styrning och ledarskap som framgångsfaktorer. ”Gemensamt för dessa områden och alla de andra områden där S:t Jörgens förskolor når höga poäng är att det finns en mycket engagerad och kompetent personal som leds av en likaledes kompetent förskolechef”.

Att S:t Jörgens förskolor lyckas så väl inom dessa områden är att det finns en gemensam samsyn hos personalen och en stor vilja till samarbete och utveckling. Det finns en mycket tydlig gemensam bild över hur verksamheten ska bedrivas. Samtidigt arbetar förskolorna systematiskt med att utvärdera sin verksamhet. ”Detta sätt att arbeta är en framgångsfaktor också vad gäller övriga områden.”, står det i rapporten.

Det är också tydligt att pedagogerna tar ansvar för att skapa en tillitsfull relation med föräldrarna genom alla goda ord föräldrarna lyfte under samtalet. “De gläds över våra barn och är glada över sitt yrke”. Enkelt att fråga och ha dialog.” ”Stort engagemang!”. Förskolechefen skriver ”Genom att göra våra föräldrar insatta i vår verksamhet är det möjligt för dem att komma med konkreta förslag och vara aktiva i samarbetet.” På så sätt ges föräldrarna möjlighet att delta i kvalitetsarbetet.

Vi ser pedagoger som tillsammans i arbetslagen arbetar engagerat och målinriktat med barnen och vi ser att förskolan har en väl fungerande organisation i arbetslag och ledning som garanterar en god daglig verksamhet.

Läs mer om Qualis här.